Tradycyjny pogrzeb czy kremacja zwłok?

Tradycyjny pogrzeb czy kremacja zwłok?

Śmierć to nie­odzowny ele­ment życia. Nie ma stwo­rze­nia i być może ni­gdy nie będzie, które oszu­ka­łoby ją i trwało przez wieki. Wyjątki nie spo­ty­kają także ludzi dla­tego warto dobrze przy­go­to­wać się na nią, by nie była smut­nym zasko­cze­niem dla rodziny i bli­skich.

Pogrzeb to rytuał odpra­wie­nia zmar­łego w zaświaty. Jest to bar­dzo ważny moment pełen sza­cunku dla nie­bosz­czyka. W zależ­no­ści od ostat­niej woli, lub ewen­tu­al­nie upodo­bań rodziny pro­ces pogrze­bowy może prze­bie­gać w róż­nych atmos­fe­rach i na wiele spo­so­bów. Tra­dy­cyjny pogrzeb czyli ten, który naj­le­piej znamy, pole­ga­jący na zako­pa­niu trumny w ziemi od dawna nie jest jedy­nym spo­so­bem na poże­gna­nie zmar­łego.

Kre­ma­cje zwłok sto­suje się już od nie­pa­mięt­nych cza­sów. Robili tak Wikin­go­wie, Cel­to­wie czy nawet pierwsi Sło­wia­nie. Był to dla nich rytuał przy­spie­sza­jący przej­ście duszy zmar­łego do nieba, do krain bogów. Podob­nie dziś, choć jest wiele kon­tro­wer­sji co do tej metody to jed­nak jest ona rów­nie huma­ni­tarna co tra­dy­cyjny pochó­wek. Kre­ma­cja jest bar­dzo popu­larna na zacho­dzie Europy w Ame­ryce Pół­noc­nej oraz w kra­jach dale­kiego wschodu.

Bar­dzo waż­nym aspek­tem kre­ma­cji jest fakt, iż pro­chy zmar­łego mogą być prze­trzy­my­wane w urnach w domu, bądź zako­pane pod zie­mią. W wielu kra­jach ist­nieje moż­li­wość wysy­pa­nia pro­chów w miej­scu, w któ­rym jesz­cze za życia zaży­czył sobie zmarły. Choć w Pol­sce prawo jesz­cze nie­zbyt dobrze regu­luje tego typu pogrzeby to prze­cho­wy­wa­nie pro­chów w domu jest moż­liwe. Wię­cej infor­ma­cji odno­śnie kre­ma­cji znaj­duje się pod adre­sem epi­ta­fium. kra­kow. pl.

Zobacz więcej na http://www.epitafium.krakow.pl//

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *